Tietosuojaseloste 3.4.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Taitokartano, Luostontie 4, 99555 Luosto

Sähköpostiosoite: sarvet@sarvet.fi

Puh. +358 40 517 5417

Y-tunnus: 2220687-8

REKISTERIN NIMI

Taitokartanon asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja sopimusten täytäntöönpanoon sekä asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.  Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä tietoja käsitellyistä tilauksista. 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan liittyen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset, esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimukset, edellyttävät.

TIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta henkilötietoja yllämainittuun tarkoitukseen kuulumattomille ulkopuolisille tahoille.   

Asiakkaan tilauksen ja sopimuksen ehtojen täyttämiseksi voidaan henkilötietoja luovuttaa yhteistyötahoillemme kuten esim. kuljetusliikkeille, laskuoperaattorille, erääntyneiden saatavien perintää hoitavalle perintäyhtiölle, verkkokauppa-ohjelmiston palveluntarjoajille ja luottopäätöksiä tekevälle taholle. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille mikäli laki niin velvoittaa.

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.   

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.   

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.  

OIKEUS MUUTOKSIIN

Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöämme, mikäli lait tai säännökset muuttuvat tai yrityksemme toiminnassa tapahtuu muutoksia.